Home विचार/दृष्टिकोण संकटमा पनि अत्याशक्ति र अनुदारता