Home विचार/दृष्टिकोण देवानी संहिताले व्यवस्था गरेको अंश हक