Home विचार/दृष्टिकोण क्षतिपूर्ति कानून र राज्यको दाइत्व