Home विचार/दृष्टिकोण हो, गिद्धहरुले सिनो हेर्छन् फूल देख्दैनन्