Home विचार/दृष्टिकोण मानाचामल कानून र हामीले गरेको अभ्यास