Home विचार/दृष्टिकोण प्रतिदावी पेश गरेका मुद्दाको कार्यविधि