Home समाचार दलका विरुद्धमा, स्वतन्त्रलाई देशभरबाट जनादेश रखबारी मात्र दललाई, स्वतन्त्रलाई सत्तासञ्चालन