Home विचार/दृष्टिकोण जैविक विविधिता, हाम्रो सम्पदा