Home विचार/दृष्टिकोण घरसारको लिखत वडामा दर्ता गर्नुपर्ने