Home समाचार गोठादी, कोखे, च्योलोकमा कोरोना कोभिड १९ सचेतना अभियानमा पुग्यो