Home विचार/दृष्टिकोण गणतन्त्रका बाह्र बर्ष, थोरै आशा धेरै निराशा