Home विचार/दृष्टिकोण साँवा, व्याज लिँदाको पुर्या‍‌उनु पर्ने रीत