Home विचार/दृष्टिकोण सरोकारहरुबाट विमुख हुँदै हामी