Home विचार/दृष्टिकोण सम्बन्ध विच्छेद, अंश हक र न्याय