Home विचार/दृष्टिकोण वातावरण संरक्षणः कानून, हामी र हाम्रो दाइत्व