Home विचार/दृष्टिकोण मेलमिलापकर्ता, पारिश्रमिक र सेवा