खरानी बन्दै प्यारो लाग्ने हाडमासु पराई हुनेछ।।

कपीद  जोशी