Home विचार/दृष्टिकोण प्राकृतिक व्यक्ति र कानूनी अस्तित्व