Home विचार/दृष्टिकोण नयाँ कानूनमा सुविधाभारको व्यवस्था