Home विचार/दृष्टिकोण देवानी कानूनको मुख्य सिद्धान्त