Home विचार/दृष्टिकोण जनताको मुख थुन्ने कस्तो गणतन्त्र ?