Home विचार/दृष्टिकोण कर परीक्षण गर्नु अनिवार्य कि ऐच्छिक