Home विचार/दृष्टिकोण स्वच्छ सुनवाइको सिद्धान्त र व्यहारिकता