Home विचार/दृष्टिकोण संहिताले ल्याएको थप आयामः क्षतिपूर्ति