Home विचार/दृष्टिकोण संहिताको पहिलो संसोधनः अझै अपूर्ण