Home विचार/दृष्टिकोण लगातार सुनवाइ र कार्यान्वयनको अवस्था