Home विचार/दृष्टिकोण फैसला, आदेश र कार्यान्वयनको प्रश्न