Home विचार/दृष्टिकोण प्राकृतकि व्यक्तिको दामासाही कार्यविधि