Home विचार/दृष्टिकोण कानूनी राजमा जाहेरी दर्ता र विपरित बकपत्र