Home विचार/दृष्टिकोण विश्वविद्यालयको दायित्व परिक्षा मात्र हो ?