Home विचार/दृष्टिकोण परनिन्दक र परपिडक प्रवृत्तिको छिट्टै अन्त्य होस्